Roszczenia regresowe ubezpieczonego do zakładu ubezpieczeń - Adwokat Słubice, Rzepin Kostrzyn nad Odrą - Andrzej Mokrzycki Kancelaria Adwokacka Prawnik Odszkodowania

Roszczenia regresowe ubezpieczonego do zakładu ubezpieczeń

W sytuacji wystąpienia szkody, niekwestionowanym jest to, iż co do zasady można domagać się jej naprawienia zarówno od sprawcy szkody, jak i zakładu ubezpieczeń tego sprawcy, w którym był on ubezpieczony. Z tym, że zaspokojenie szkody przez jeden z podmiotów odpowiedzialnych zwalnia drugiego. Jeśli więc zakład ubezpieczeń pokryje i naprawi szkodę, to ubezpieczony sprawca tej szkody co do zasady zwolniony jest wówczas z odpowiedzialności względem poszkodowanego. Oczywiście ubezpieczony może spać spokojnie co do zasady tylko wówczas gdy nie zachodzą przesłanki do zastosowania przez ubezpieczyciela tzw. regresu nietypowego z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, gdyż w przeciwnym wypadku, ubezpieczyciel może domagać się od ubezpieczonego sprawcy szkody zwrotu wypłaconych poszkodowanemu środków, jak też w sytuacji gdy zdarzenie ubezpieczeniowe objęte jest ochroną obowiązkowego ubezpieczenia OC, a polisa w chwili zdarzenia była ważna (inaczej w grę wchodzić może odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a co za tym idzie żądanie przez niego zwrotu od sprawcy szkody wypłaconych przez UFG poszkodowanemu środków, a do tego dojdzie najprawdopodobniej kara za brak ważnego obowiązkowego OC).

Co jednak, jeżeli roszczenie skierowano bezpośrednio do ubezpieczonego sprawcy szkody, a ten takie roszczenie zaspokoił? Czy ma prawo ubiegać się od swojego ubezpieczyciela pokrycia wypłaconego przez siebie poszkodowanemu odszkodowania lub zadośćuczynienia?
Czytaj więcej

Przedawnienie roszczenia o nabycie przez posiadacza własności działki

Przedawnienie roszczenia o nabycie przez posiadacza własności działki

Zgodnie z art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego „Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem”. Powstaje przy tym jednak zasadne pytanie czy roszczenie takie ulega przedawnieniu zgodnie z przepisem art. 117 § 1 KC i art. 118 KC, a jeżeli tak, to jaki jest okres rzeczonego przedawnienia roszczenia wynikającego z przywołanego przepisu prawa?

Czytaj więcej

Odpowiedzialność pracownika za szkodę a przedawnienie roszczenia

Odpowiedzialność pracownika za szkodę a przedawnienie roszczenia

Co do zasady, zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu pracy „W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca”. Przepis ten ustanawia zatem wyłączną odpowiedzialność pracodawcy wobec poszkodowanej osoby trzeciej. Co jednak jeżeli roszczenie osób uprawnionych do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia od pracodawcy za szkodę lub krzywdę spowodowaną przez jego pracownika przedawniło się? Czy wobec faktu przedawnienia tego roszczenia wobec pracodawcy, osoba uprawniona do dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia może skierować swoje żądania bezpośrednio względem samego pracownika?
Czytaj więcej

Czynności notarialne a zasady współżycia społecznego

Czynności notarialne a zasady współżycia społecznego

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie „Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem”. Notariusz musi zatem odmówić dokonania czynności prawnej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem. Czy notariusz ma jednak prawo, a zarazem obowiązek, badać i oceniać czy cała umowa lub poszczególne jej zapisy, którą chcą zawrzeć jego klienci jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i w związku z tym odmówić podpisania aktu notarialnego? Czy zatem sprzeczność z zasadami współżycia społecznego zawiera się w pojęciu sprzeczności z prawem?

Czytaj więcej

Wygrana w części a apelacja w sprawie o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wygrana w części a apelacja w sprawie o odszkodowanie za wypadek przy pracy

W trakcie rozpoznawania przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. środka odwoławczego wywiedzionego przez ubezpieczonego w sprawie o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy, w której skarżący wygrał przed sądem I instancji w części, a wyrok sądu I instancji nie zawierał rozstrzygnięcia o oddaleniu odwołania w pozostałym zakresie, mimo, iż ubezpieczony konsekwentnie domagał się większego świadczenia, powstało pytanie „Czy istnieje substrat zaskarżenia orzeczenia w sprawie o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, w której sąd pierwszej instancji wydając wyrok zasądził tylko część roszczenia o jednorazowe odszkodowanie i nie oddalił odwołania w pozostałej części, a ubezpieczony w apelacji domagał się wyższego jednorazowego odszkodowania (art. 367 § 1 k.p.c.)?”​

Czytaj więcej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie a ogólne dyrektywy wymiaru kary

Warunkowe przedterminowe zwolnienie a ogólne dyrektywy wymiaru kary

Wnioskiem z dnia 17 stycznia 2017 r., Rzecznik Praw Obywatelskich realizując swoje ustawowe uprawnienia wystąpił do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni prawa występujących w orzecznictwie sądowym w zakresie dotyczącym następującego zagadnienia prawnego:

„Czy rozstrzygając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu sąd stosuje również ogólne dyrektywy wymiaru kary (art. 77 § 1 w zw. z art. 56 w zw. z art. 53 k.k.), czy też orzeka wyłącznie w oparciu o przesłanki wskazane w art. 77 § 1 k.k.?​”

Czytaj więcej

Pozew przeciwko małżonkowi dłużnika, który nie był stroną czynności

Pozew przeciwko małżonkowi dłużnika, który nie był stroną czynności

Dosłownie kilka dni temu Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne wynikające z pytania jakie przedstawił mu Sąd Okręgowy w Tarnowie w sprawie o sygn. akt I Ca 436/18. Pytanie to zmierzało do uzyskania odpowiedzi w niebłahej kwestii jaka pojawiła się w tymże postępowaniu, a mianowicie „Czy przewidziane w art. 41 § 1 k.r.o. prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków może być realizowane także przez wytoczenie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, i czy uprawnienie to pozostaje aktualne również wtedy, gdy świadczenie to objęte jest już tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi?​”

Czytaj więcej

Punkty karne a konieczność pouczenia sprawcy wykroczenia

Punkty karne a konieczność pouczenia sprawcy wykroczenia

W przypadku wykroczenia drogowego należy liczyć się z ewentualnością ukarania i punktami karnymi. Powstaje jednak wątpliwość czy w sprawach o wpis punktów karnych do ewidencji, policja powinna stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a co za tym idzie czy wpis i wykreślenie z ewidencji odbywa się w toku postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie zasada informowania stron i zasada czynnego udziału strony. Zatem pytanie także czy brak pouczenia sprawcy wykroczenia o tym, iż w razie skazania otrzyma on punkty karne, przesądza o wadliwości wpisu punktów karnych do ewidencji?

Czytaj więcej

Skutki błędnego pouczenia w decyzji w postępowaniu administracyjnym

Skutki błędnego pouczenia w decyzji w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 i 9 kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja administracyjna powinna zawierać m.in. pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, a w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. Pojawia się zatem pytanie jakie skutki rodzi dla strony postępowania sytuacja, gdy takiego pouczenia brak, jest niepełne albo błędne?

Czytaj więcej

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY