Odpowiedzialność pracownika za szkodę a przedawnienie roszczenia

Odpowiedzialność pracownika za szkodę a przedawnienie roszczenia

Co do zasady, zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu pracy „W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca”. Przepis ten ustanawia zatem wyłączną odpowiedzialność pracodawcy wobec poszkodowanej osoby trzeciej. Co jednak jeżeli roszczenie osób uprawnionych do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia od pracodawcy za szkodę lub krzywdę spowodowaną przez jego pracownika przedawniło się? Czy wobec faktu przedawnienia tego roszczenia wobec pracodawcy, osoba uprawniona do dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia może skierować swoje żądania bezpośrednio względem samego pracownika?

Powyższy problem był już rozważany w orzecznictwie. Jeden z Sądów Apelacyjnych przedstawił Sądowi Najwyższemu, obrazujące wyżej wskazane kwestie, zagadnienie prawne, w następującej formie: “Czy norma art. 120 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (jedn. tekst Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) wyłącza odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną nieumyślnie przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych podmiotowi pośrednio poszkodowanemu, także wówczas, gdy z przyczyn innych niż faktyczne, możliwość wyrównania jej przez pracodawcę jest wykluczona?”

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w powyższej kwestii zapadło w formie uchwały z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 67/16, gdzie wyraził on pogląd, że „Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody, przysługującego poszkodowanemu wobec pracodawcy, nie wyłącza zastosowania art. 120 § 1 k.p.”.

Oznacza to, że przedawnienie roszczeń osób uprawnionych wobec pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika nie powoduje przerzucenia odpowiedzialności odszkodowawczej na pracownika względem poszkodowanych.

Sąd Najwyższy w powyższej uchwale co prawda przypomniał także i wskazał na pojawiające się w orzecznictwie i doktrynie prawniczej poglądy, iż odpowiedzialność pracownika mogłaby wchodzić w grę, jeżeli osoby, po których stronie powstała szkoda w związku z działaniem pracownika ze względów nieusuwalnych oraz obiektywnych nie mogłyby uzyskać odszkodowania, a konieczność naprawienia szkody miałaby silne uzasadnienie aksjologiczne, jednak jak już wskazano powyżej za Sądem Najwyższym, taką obiektywną i nieusuwalną przesłanką nie jest przedawnienie roszczeń osób poszkodowanych przeciwko pracodawcy albo przegrana wszczętego przeciwko takiemu pracodawcy procesu sądowego.

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY