Pozew przeciwko małżonkowi dłużnika, który nie był stroną czynności

Pozew przeciwko małżonkowi dłużnika, który nie był stroną czynności

Dosłownie kilka dni temu Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne wynikające z pytania jakie przedstawił mu Sąd Okręgowy w Tarnowie w sprawie o sygn. akt I Ca 436/18. Pytanie to zmierzało do uzyskania odpowiedzi w niebłahej kwestii jaka pojawiła się w tymże postępowaniu, a mianowicie „Czy przewidziane w art. 41 § 1 k.r.o. prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków może być realizowane także przez wytoczenie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, i czy uprawnienie to pozostaje aktualne również wtedy, gdy świadczenie to objęte jest już tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi?​”

Sąd Najwyższy w dniu 11.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 106/18 w wyniku tak postawionego pytania podjął w składzie trzech sędziów uchwałę następującej treści: „Prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 § 1 k.r.o. może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi (art. 787 k.p.c.).”

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY