CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 

Masz pytanie?

Zapoznaj się z działem poświęconym najczęściej zadawanym mi pytaniom, które pojawiają się i padają w korespondencji oraz w rozmowach z Klientami wraz z moimi krótkimi odpowiedziami. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się ze mną.

 

W jaki sposób mogę umówić się na spotkanie z adwokatem?

Ze względu na charakter pracy adwokata, konieczność jego obecności poza siedzibą Kancelarii, m. in. w sądzie lub w prokuraturze, w celu uzgodnienia dokładnego terminu spotkania z adwokatem, należy wcześniej się z nim skontaktować. Powyższe da gwarancję, że adwokat będzie dla Państwa dostępny oraz poświęci Państwu wystarczającą ilość czasu, aby dokładnie omówić wszelkie zagadnienia. W celu umówienia się na spotkanie, wystarczy zadzwonić lub wypełnić formularz kontaktowy albo wysłać e-mail.

Czy mogę umówić się na spotkanie poza wyznaczonymi godzinami pracy Kancelarii?

Każdy Klient Kancelarii traktowany jest indywidualnie, w związku z czym istnieje możliwość wyznaczenia terminu spotkania poza godzinami pracy Kancelarii. Należy mieć jednak na uwadze, iż spotkanie w godzinach wieczornych oraz wczesnoporannych, a także w weekend jest dodatkowo płatne.

Czy mogę powierzyć sprawę, która toczy się przed sądem, który znajduje się w innym mieście niż siedziba Kancelarii?

Tak. Adwokat działa głównie na terenie województwa lubuskiego, jednak jeżeli sprawa Klienta tego wymaga – także w innych częściach Polski. Kancelaria pozostaje zatem do dyspozycji również w sytuacjach, kiedy obsługa prawna będzie odbywać się poza Słubicami.

Czy mogę powierzyć adwokatowi sprawę, samemu przebywając za granicą?

Tak. W tym celu skontaktuj się z Kancelarią, żeby uzyskać na ten temat więcej szczegółów, a także by nakreślić tło sprawy.

Jakie dokumenty należy przygotować przed spotkaniem z adwokatem?

To zależy od rodzaju Państwa sprawy. Jeśli mają Państwo wątpliwości to na pewno lepiej zabrać więcej dokumentów niż mniej albowiem brakujące dokumenty mogą okazać się konieczne dla prawidłowej oceny Państwa sytuacji prawnej. Oczywiście nie ma przeszkód, aby po zakończonym spotkaniu przesłać skany dokumentów na adres mailowy kancelarii. Opóźni to jednak udzielenie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Czyniąc historię krótką – im więcej, dokumentów, tym lepiej – nawet gdyby miały okazać się nieprzydatne.

Czy mogę opowiedzieć adwokatowi wszystkie informacje dotyczące danej sprawy? Czy te informacje są bezpieczne?

Bezwzględnie tak. Adwokaci i aplikanci adwokaccy są zobowiązani brzmieniem ustawy do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji udzielonych przez Klienta w ramach świadczonej pomocy prawnej. Adwokat zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się z udzielaniem pomocy prawnej. Ponadto, objęte tajemnicą adwokacką są wszelkie dokumenty i akta sprawy. Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej jest nieograniczony w czasie. Klienci mogą liczyć na pełną dyskrecję w każdym czasie.

Czy mogę skorzystać z porady prawnej przez telefon?

Adwokat, udzielając porady prawnej, ma obowiązek zachować najwyższą staranność. Dbając o dobro klienta i jakość usług, nie udzielam porad przez telefon. W sytuacji gdy nie ma możliwości osobistego spotkania w Kancelarii, polecam skorzystanie z porad online.

Jakie są zasady wynagradzania pracy adwokata?

Wynagrodzenie adwokata ustalane jest zawsze indywidualnie podczas rozmowy z klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od niezbędnego nakładu pracy adwokata oraz charakteru i stopnia skomplikowania sprawy, a także między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, kosztów dojazdu oraz wartości przedmiotu sprawy. Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, abonamentową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. Adwokat nie podejmuje się prowadzenia spraw tylko za procent od zasądzonej lub wynegocjowanej kwoty. Wynagrodzenie określone w ten sposób może jednak przybrać formę dodatkowego wynagrodzenia adwokata w przypadku wygranej sprawy tj. tzw. success fee.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT). Kancelaria jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), wobec czego wystawia faktury za swoje usługi.

W jaki sposób mogę uiścić płatność za usługi Kancelarii?

Honorarium można uiścić gotówką bądź bezgotówkowo – przelewem. Kancelaria nie przyjmuje płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi. Brak również możliwości zapłaty BLIK-iem.

W przypadku płatności przelewem, zwłaszcza w przypadku usługi prawnej innej niż porada prawna, adwokat nie podejmie wykonywania usługi do momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Kancelarii.

W przypadku wyboru płatności za poradę prawną przelewem, należy dokonać przedpłaty przed spotkaniem z adwokatem lub dokonać podczas spotkania z adwokatem w posiadanej przez siebie w telefonie aplikacji mobilnej swojego banku przelewu błyskawicznego (Express Elixir, BlueCash) na rachunek bankowy Kancelarii i równocześnie przesłać adwokatowi elektroniczne potwierdzenie tego przelewu.

Numer rachunku bankowego Kancelarii prowadzonego przez Santander Bank Polska S.A. to PL 22 1090 1115 0000 0001 3710 7916. Kod BIC / SWIFT natomiast to WBKPPLPP.

Czy mogę traktować publikacje dostępne na stronie jak poradę prawną?

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.

Czy mogę uzyskać darmową poradę prawną?

Nie. Kancelaria, w poszanowaniu prowadzonych na rzecz Klientów spraw, którzy udzielają zleceń na rzecz Kancelarii, nie udziela nieodpłatnych porad prawnych. Odbywałoby się to bowiem kosztem Klientów Kancelarii, którzy odpłatnie powierzyli swoje sprawy Adwokatowi. Odbywałoby się to wówczas także kosztem czasu przeznaczonego na zajęcie się sprawami tychże Klientów.  Kontakt z Kancelarią oznacza akceptację faktu, że udzielenie pomocy prawnej będzie się odbywać za wynagrodzeniem na podstawie zlecenia.

Czy Kancelaria pokrywa koszty sądowe?

Nie. Koszty sądowe, w tym wszelkie opłaty sądowe oraz wydatki na biegłych są pokrywane przez Klientów. W uzasadnionych przypadkach istnieje oczywiście możliwość złożenia w imieniu klienta wniosku do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych w całości albo w części. Istnieje także możliwość, by Klient powierzył adwokatowi środki pieniężne w celu dokonania przez adwokata stosownych opłat sądowych oraz wydatków w imieniu i na rzecz Klienta.

Czy mogę umówić się, że adwokat otrzyma wynagrodzenie tylko w przypadku wygrania sprawy?

Nie. Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej „niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy”. Można natomiast umówić się, iż część wynagrodzenia adwokata będzie płatna w przypadku wygrania sprawy. Jest to tzw. „premia za sukces” i Kancelaria w niektórych sprawach ją stosuje.

Na stronie internetowej brak jest wymienienia sprawy, którą chcę rozwiązać. Czy to znaczy, że adwokat nie zajmuje się tą dziedziną?

Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii.

Czy obsługa Kancelarii zagwarantuje mi wygraną w danej sprawie?

Ani Kancelaria adwokata Andrzeja Mokrzyckiego, ani żadna inna nie może dać gwarancji wygranej – nigdy nie wiadomo, jakie argumenty powoła druga strona, ani co orzeknie niezależny i niezawisły sąd. Tym niemniej, przed przyjęciem sprawy adwokat za każdym razem ocenia – na podstawie dotychczasowych doświadczeń i znajomości orzecznictwa – szanse powodzenia i informuje o tym Klienta, który ma swobodę podjęcia decyzji, czy powierzyć sprawę Kancelarii. Zawsze jednak zaznaczam, że są to wnioski o charakterze informacyjnym, nie zaś zobowiązujące obietnice. Ostateczny wyrok i rezultat danej sprawy zależy od decyzji niezawisłego i niezależnego sądu.

Nie daję moim Klientom gwarancji wygranej sprawy, gdyż byłoby to wprowadzeniem ich w błąd oraz aktem wielkiej nieuczciwości wobec Klienta. Mogę zapewnić, że jako adwokat dołożę wszelkich starań, aby problem prawny Klienta został rozstrzygnięty zgodnie z oczekiwaniami, ale gwarancji, że tak się stanie nie dam i dać nie mogę. Każdy Klient musi być świadomy tego, że nie od woli adwokata zależy ostateczny rezultat sprawy. Ma na niego wpływ szereg różnych czynników, w tym także stanowisko strony przeciwnej oraz przede wszystkim ocena sprawy przez sąd.