Niezapewnienie wszystkim członkom wspólnoty mieszkaniowej udziału w głosowaniu nad uchwałą w trybie indywidualnego zbierania głosów a możliwość uchylenia uchwały - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Głosowanie indywidualne a uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

„Czy niezapewnienie wszystkim właścicielom udziału w głosowaniu nad uchwałą członków wspólnoty mieszkaniowej w trybie indywidualnego zbierania głosów, wyrażającą zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, narusza przepisy art. 23 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 zdanie pierwsze i art. 27 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.737) w taki sposób, że uchwały tej nie można uznać za podjętą przez ogół właścicieli?”
Czytaj więcej

Odszkodowanie za pogorszenie się stanu rzeczy najętej przed zakończeniem najmu - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Odszkodowanie za pogorszenie się stanu rzeczy najętej przed końcem najmu

Zgodnie z art. 666 § 1 KC „Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy”. Przepis art. 675 § 1 KC wskazuje z kolei, że „Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania”. Podstawową sankcją naruszenia obowiązków uregulowanych w tych przepisach jest możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez wynajmującego (jako sankcja za naruszenie przez najemcę obowiązków mających wyraz w art. 666 KC), a ponadto prawo dochodzenia przez wynajmującego od najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych. Abstrahując od samej podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej najemcy, którą są w tych wypadkach przepisy art. 471 KC i następne, rysuje się na tym tle jednak zasadnicze pytanie o moment, w którym wynajmujący staje się uprawniony do dochodzenia odszkodowania od najemcy. Czy wynajmujący uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania dopiero po zakończeniu stosunku najmu, czy też może dochodzić odszkodowania jeszcze przed jego zakończeniem?
Czytaj więcej

Ważna informacja dla klientów - Adwokat Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Ośno Lubuskie, Sulęcin, Krosno Odrzańskie, Gorzów Wlkp. - internet, online

Ważna informacja dla Klientów

Drodzy Klienci!

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością podjęcia dodatkowych wzmożonych środków ostrożności, a także wobec wprowadzenia na terenie Polski stanu epidemii i ograniczeń w przemieszczaniu się, uprzejmie informuję, iż Kancelaria co najmniej do połowy kwietnia 2020 r. przechodzi na tryb pracy zdalnej, natomiast siedziba Kancelarii pozostanie przez ten czas fizycznie zamknięta. Wobec tego co do zasady nie będzie możliwe osobiste spotkanie z adwokatem i co za tym idzie osobiste świadczenie usług prawnych przez adwokata. Jednocześnie przypominam, iż kontaktować się z prawnikiem i korzystać z usług Kancelarii można także za pośrednictwem Internetu. Zachęcam zatem w obecnym czasie do korzystania z pomocy prawnej w ten właśnie sposób.
Czytaj więcej

Odsetki od kosztów procesu - Adwokat Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Odsetki od kosztów procesu

Dotychczas strona przegrywająca postępowanie cywilne mogła być obciążona odsetkami naliczanymi tylko od kwoty roszczenia głównego. Zasądzony zwrot kosztów procesu należał się natomiast zawsze w stałej z góry określonej wysokości, bez względu na to po jakim czasie nastąpiłby faktycznie ten zwrot. Brakowało bowiem podstawy prawnej do zasądzenia odsetek od kosztów procesu. Zmieniło się to jednak w wyniku wprowadzonej w życie z dniem 7 listopada 2019 roku nowelizacji procedury cywilnej.
Czytaj więcej

Naruszenie dóbr osobistych przez mass media a właściwość miejscowa sądu - Adwokat Andrzej Mokrzycki - Słubice, Rzepin, Kostrzyn nad Odrą

Naruszenie dóbr osobistych poprzez mass media a właściwość miejscowa sądu

W wyniku wejścia w życie w dniu 7 listopada 2019 r. ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, znowelizowane zostały również przepisy dotyczące właściwości miejscowej przemiennej sądu. Jedną z tych zmian jest zmiana dotycząca właściwości miejscowej przemiennej sądu przy powództwie o ochronę dóbr osobistych naruszonych poprzez środki masowego przekazu.
Czytaj więcej

Zastrzeżenie do protokołu po nowelizacji procedury cywilnej

Zastrzeżenie do protokołu po nowelizacji procedury cywilnej

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – ustawodawca w istotny sposób przemodelował postępowanie cywilne. Z pewnymi wyjątkami, które weszły w życie wcześniej, ustawa ta zmieniła procedurę cywilną z dniem 7 listopada 2019 r., w tym również zmieniła instytucję zastrzeżenia do protokołu.
Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC a zwrot kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy

Ubezpieczenie OC a zwrot kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy

Niekiedy by ustalić wysokość szkody wywołanego zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody, bądź ustalić odpowiedzialność ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego, ewentualnie by w toku tego postępowania zyskać argumenty pomocne osobie uczestniczącej w tym postępowaniu do zakwestionowania stanowiska obranego przez zakład ubezpieczeń, koniecznym okazuje się skorzystanie z ekspertyzy rzeczoznawcy wynajętego przez taką osobę. Koszty takich ekspertyz bywają niemałe, w związku z tym powstaje pytanie czy ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu poniesione przez niego w takim, bądź podobnym celu koszty?
Czytaj więcej

Rozwód a rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozwód a rozdzielność majątkowa

Wyłączając sytuacje, w których małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską, potocznie zwaną intercyzą, od momentu zawarcia małżeństwa panuje między małżonkami wspólność majątkowa. Wspólność ta trwa aż do momentu uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód lub śmierci jednego z małżonków, ewentualnie do momentu zawarcia stosownej umowy przez małżonków w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy nimi lub ustanowienia takiej rozdzielności przez sąd. Jednakże gdy małżonkowie są w trakcie rozwodu i od dłuższego czasu pozostają w separacji faktycznej oraz tym samym każde z nich faktycznie rozporządza środkami we własnym zakresie i żyje na własny rachunek, a nie ma między nimi ustanowionej rozdzielności majątkowej, pozostają oni nadal w ustroju wspólności majątkowej, a sytuacja taka może niepotrzebnie i poważnie skomplikować późniejszy podział majątku oraz być zarzewiem poważnego konfliktu między małżonkami. Powstaje zatem pytanie czy na wypadek długotrwałej sprawy o rozwód można jakkolwiek temu zaradzić?
Czytaj więcej

Naciski osób trzecich na spadkodawcę a ważność testamentu - Adwokat Słubice, Rzepin Kostrzyn nad Odrą - Andrzej Mokrzycki Kancelaria Adwokacka Prawnik Sprawy spadkowe

Naciski osób trzecich na spadkodawcę a ważność testamentu

Często zdarza się tak, że spadek zostaje rozdysponowany przez zmarłego za pomocą testamentu – w całości lub w części. Spadkodawca ma prawo przy tym uczynić to w sposób dowolny tzn. np. zapisać całość lub część swojego majątku krewnemu lub osobie obcej. Możliwych konfiguracji jest wiele. Nierzadkie są sytuacje, gdy na spadkodawcę wywierana jest mniejsza lub większa presja odnośnie sporządzenia testamentu określonej treści, także niekiedy przybierająca formę szantażu emocjonalnego i to czasem wobec osoby w podeszłym wieku, schorowanej oraz będącej uzależnioną od osób nalegających na sporządzenie testamentu. Czy zatem testament sporządzony w takich warunkach, pod wpływem nacisków, będzie ważny?
Czytaj więcej

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY