Zastrzeżenie do protokołu po nowelizacji procedury cywilnej

Zastrzeżenie do protokołu po nowelizacji procedury cywilnej

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – ustawodawca w istotny sposób przemodelował postępowanie cywilne. Z pewnymi wyjątkami, które weszły w życie wcześniej, ustawa ta zmieniła procedurę cywilną z dniem 7 listopada 2019 r., w tym również zmieniła instytucję zastrzeżenia do protokołu.
Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC a zwrot kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy

Ubezpieczenie OC a zwrot kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy

Niekiedy by ustalić wysokość szkody wywołanego zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody, bądź ustalić odpowiedzialność ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego, ewentualnie by w toku tego postępowania zyskać argumenty pomocne osobie uczestniczącej w tym postępowaniu do zakwestionowania stanowiska obranego przez zakład ubezpieczeń, koniecznym okazuje się skorzystanie z ekspertyzy rzeczoznawcy wynajętego przez taką osobę. Koszty takich ekspertyz bywają niemałe, w związku z tym powstaje pytanie czy ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu poniesione przez niego w takim, bądź podobnym celu koszty?
Czytaj więcej

Rozwód a rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozwód a rozdzielność majątkowa

Wyłączając sytuacje, w których małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską, potocznie zwaną intercyzą, od momentu zawarcia małżeństwa panuje między małżonkami wspólność majątkowa. Wspólność ta trwa aż do momentu uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód lub śmierci jednego z małżonków, ewentualnie do momentu zawarcia stosownej umowy przez małżonków w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy nimi lub ustanowienia takiej rozdzielności przez sąd. Jednakże gdy małżonkowie są w trakcie rozwodu i od dłuższego czasu pozostają w separacji faktycznej oraz tym samym każde z nich faktycznie rozporządza środkami we własnym zakresie i żyje na własny rachunek, a nie ma między nimi ustanowionej rozdzielności majątkowej, pozostają oni nadal w ustroju wspólności majątkowej, a sytuacja taka może niepotrzebnie i poważnie skomplikować późniejszy podział majątku oraz być zarzewiem poważnego konfliktu między małżonkami. Powstaje zatem pytanie czy na wypadek długotrwałej sprawy o rozwód można jakkolwiek temu zaradzić?
Czytaj więcej

Naciski osób trzecich na spadkodawcę a ważność testamentu - Adwokat Słubice, Rzepin Kostrzyn nad Odrą - Andrzej Mokrzycki Kancelaria Adwokacka Prawnik Sprawy spadkowe

Naciski osób trzecich na spadkodawcę a ważność testamentu

Często zdarza się tak, że spadek zostaje rozdysponowany przez zmarłego za pomocą testamentu – w całości lub w części. Spadkodawca ma prawo przy tym uczynić to w sposób dowolny tzn. np. zapisać całość lub część swojego majątku krewnemu lub osobie obcej. Możliwych konfiguracji jest wiele. Nierzadkie są sytuacje, gdy na spadkodawcę wywierana jest mniejsza lub większa presja odnośnie sporządzenia testamentu określonej treści, także niekiedy przybierająca formę szantażu emocjonalnego i to czasem wobec osoby w podeszłym wieku, schorowanej oraz będącej uzależnioną od osób nalegających na sporządzenie testamentu. Czy zatem testament sporządzony w takich warunkach, pod wpływem nacisków, będzie ważny?
Czytaj więcej

Roszczenia regresowe ubezpieczonego do zakładu ubezpieczeń - Adwokat Słubice, Rzepin Kostrzyn nad Odrą - Andrzej Mokrzycki Kancelaria Adwokacka Prawnik Odszkodowania

Roszczenia regresowe ubezpieczonego do zakładu ubezpieczeń

W sytuacji wystąpienia szkody, niekwestionowanym jest to, iż co do zasady można domagać się jej naprawienia zarówno od sprawcy szkody, jak i zakładu ubezpieczeń tego sprawcy, w którym był on ubezpieczony. Z tym, że zaspokojenie szkody przez jeden z podmiotów odpowiedzialnych zwalnia drugiego. Jeśli więc zakład ubezpieczeń pokryje i naprawi szkodę, to ubezpieczony sprawca tej szkody co do zasady zwolniony jest wówczas z odpowiedzialności względem poszkodowanego. Oczywiście ubezpieczony może spać spokojnie co do zasady tylko wówczas gdy nie zachodzą przesłanki do zastosowania przez ubezpieczyciela tzw. regresu nietypowego z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, gdyż w przeciwnym wypadku, ubezpieczyciel może domagać się od ubezpieczonego sprawcy szkody zwrotu wypłaconych poszkodowanemu środków, jak też w sytuacji gdy zdarzenie ubezpieczeniowe objęte jest ochroną obowiązkowego ubezpieczenia OC, a polisa w chwili zdarzenia była ważna (inaczej w grę wchodzić może odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a co za tym idzie żądanie przez niego zwrotu od sprawcy szkody wypłaconych przez UFG poszkodowanemu środków, a do tego dojdzie najprawdopodobniej kara za brak ważnego obowiązkowego OC).

Co jednak, jeżeli roszczenie skierowano bezpośrednio do ubezpieczonego sprawcy szkody, a ten takie roszczenie zaspokoił? Czy ma prawo ubiegać się od swojego ubezpieczyciela pokrycia wypłaconego przez siebie poszkodowanemu odszkodowania lub zadośćuczynienia?
Czytaj więcej

Przedawnienie roszczenia o nabycie przez posiadacza własności działki

Przedawnienie roszczenia o nabycie przez posiadacza własności działki

Zgodnie z art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego „Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem”. Powstaje przy tym jednak zasadne pytanie czy roszczenie takie ulega przedawnieniu zgodnie z przepisem art. 117 § 1 KC i art. 118 KC, a jeżeli tak, to jaki jest okres rzeczonego przedawnienia roszczenia wynikającego z przywołanego przepisu prawa?

Czytaj więcej

Odpowiedzialność pracownika za szkodę a przedawnienie roszczenia

Odpowiedzialność pracownika za szkodę a przedawnienie roszczenia

Co do zasady, zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu pracy „W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca”. Przepis ten ustanawia zatem wyłączną odpowiedzialność pracodawcy wobec poszkodowanej osoby trzeciej. Co jednak jeżeli roszczenie osób uprawnionych do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia od pracodawcy za szkodę lub krzywdę spowodowaną przez jego pracownika przedawniło się? Czy wobec faktu przedawnienia tego roszczenia wobec pracodawcy, osoba uprawniona do dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia może skierować swoje żądania bezpośrednio względem samego pracownika?
Czytaj więcej

Czynności notarialne a zasady współżycia społecznego

Czynności notarialne a zasady współżycia społecznego

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie „Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem”. Notariusz musi zatem odmówić dokonania czynności prawnej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem. Czy notariusz ma jednak prawo, a zarazem obowiązek, badać i oceniać czy cała umowa lub poszczególne jej zapisy, którą chcą zawrzeć jego klienci jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i w związku z tym odmówić podpisania aktu notarialnego? Czy zatem sprzeczność z zasadami współżycia społecznego zawiera się w pojęciu sprzeczności z prawem?

Czytaj więcej

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY