Śmierć obdarowanego po odwołaniu darowizny - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Śmierć obdarowanego po odwołaniu darowizny

Zgodnie z art. 900 Kodeksu cywilnego „Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie”. Przyczyną odwołania darowizny może być wyłącznie rażąca niewdzięczność obdarowanego, a nie jakichkolwiek innych osób, nawet jego spadkobierców. Stąd też nie jest możliwe odwołanie darowizny po śmierci obdarowanego poprzez oświadczenie złożone tymże innym osobom niż sam obdarowany, nawet gdyby mieli być to jego spadkobiercy, a termin na złożenie oświadczenia o odwołaniu darowizny jeszcze nie upłynął. Co jednak w sytuacji gdy oświadczenie o odwołaniu darowizny zostało złożone bezpośrednio obdarowanemu jeszcze przed jego śmiercią?
Czytaj więcej

Ciekawe orzecznictwo #4 - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Ciekawe orzecznictwo #4

W dzisiejszym wpisie z serii “Ciekawe orzecznictwo” orzeczenia dotyczące odszkodowań i zadośćuczynień oraz składu majątku wspólnego małżonków, klauzul niedozwolnych, definicji zagadnienia wstępnego na gruncie prawa administracyjnego, a także zakresu kognicji sądu odwoławczego w sprawie o dział spadku.
Czytaj więcej

Otwarcie i ogłoszenie testamentu a zawiadomienie zainteresowanych - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Otwarcie i ogłoszenie testamentu a zawiadomienie zainteresowanych

Zgodnie z brzmieniem art. 649 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy”. Otwarcie i ogłoszenie testamentu następuje z urzędu, a więc niezależnie od wniosku osoby zainteresowanej, gdy sąd lub notariusz uzyska dowód śmierci testatora oraz, co oczywiste, sam testament lub testamenty i ma to na celu urzędowe potwierdzenie faktu złożenia, stanu i cech testamentu, zabezpieczenie go przed możliwością usunięcia, zniszczenia lub uszkodzenia, zapewnienie realizacji ostatniej woli spadkodawcy oraz w miarę możności poinformowanie osób zainteresowanych o istnieniu testamentu. Sąd lub notariusz uzyskać muszą skrócony odpis aktu zgonu, by musieć otworzyć i ogłosić złożony testament. Nie jest bowiem możliwe dokonanie otwarcia i ogłoszenia testamentu w sytuacji, gdy śmierć testatora jest znana notariuszowi lub sądowi z innych źródeł. Niezależnie od powyższego, powstaje pytanie czy, a jeżeli tak, to kogo, notariusz lub sąd zawiadamiają o terminie otwarcia i ogłoszenia testamentu oraz o dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu?
Czytaj więcej

Ciekawe orzecznictwo #3 - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Ciekawe orzecznictwo #3

Przed Państwem kolejny już wpis z serii “Ciekawe orzecznictwo”. Ten wpis porusza tematykę rozwodu i przesłanek jego orzeczenia, podziału majątku i ustalenia nierównych w nim udziałów małżonków, roszczeń o rozliczenie nakładów i wydatków na majątek wspólny, a także tematykę działu spadku i rozporządzenia udziałem w spadku.
Czytaj więcej

Powództwo opozycyjne i do kiedy jest możliwe jego wywiedzenie - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Powództwo opozycyjne i do kiedy jest możliwe jego wywiedzenie

Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwo opozycyjne) stanowi merytoryczny środek obrony dłużnika przeciwko niezgodnej z prawem egzekucji, zarówno co do samej zasadności, jak i dopuszczalności egzekucji. Abstrahując od samych podstaw, na jakich można je oprzeć, pojawia się zasadnicze pytanie o to do kiedy można takie powództwo wytoczyć?
Czytaj więcej

Ciekawe orzecznictwo #2 - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Ciekawe orzecznictwo #2

Zapraszam do przeczytania kolejnego wpisu z serii “Ciekawe orzecznictwo”. W tym wpisie przeczytasz orzeczenia dot. m.in. zachowku i jego miarkowania oraz możliwości całkowitego pozbawienia uprawnionego możliwości dochodzenia zachowku, niektórych okoliczności niestanowiących podstawy do wytoczenia powództwa opozycyjnego, a także kwestii związanych z wypadkiem przy pracy i jego przyczynami.
Czytaj więcej

Upadłość konsumencka a jednoosobowa działalność gospodarcza - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Upadłość konsumencka a jednoosobowa działalność gospodarcza

W dniu 24 marca 2020 r., po półrocznym vacatio legis, w życie weszła większość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta, mająca na celu uproszczenie reguł związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej oraz skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego, między innymi w sposób znaczący ułatwiła sytuację przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (a więc zarejestrowaną w CEIDG) zamierzających starać się o ogłoszenie swojej upadłości.
Czytaj więcej

Ciekawe orzecznictwo #1 - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Ciekawe orzecznictwo #1

Dzisiejszy wpis rozpoczyna cykl postów, w których będę prezentował, z mojej perspektywy, ciekawe orzeczenia wydane w sprawach karnych, cywilnych lub sądowoadministracyjnych, poruszające przy tym częstokroć dość nieoczywiste i nietypowe kwestie. W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zahaczającego o poruszoną w poniższych orzeczeniach problematykę, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.
Czytaj więcej

Niezapewnienie wszystkim członkom wspólnoty mieszkaniowej udziału w głosowaniu nad uchwałą w trybie indywidualnego zbierania głosów a możliwość uchylenia uchwały - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Głosowanie indywidualne a uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

„Czy niezapewnienie wszystkim właścicielom udziału w głosowaniu nad uchwałą członków wspólnoty mieszkaniowej w trybie indywidualnego zbierania głosów, wyrażającą zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, narusza przepisy art. 23 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 zdanie pierwsze i art. 27 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.737) w taki sposób, że uchwały tej nie można uznać za podjętą przez ogół właścicieli?”
Czytaj więcej

Odszkodowanie za pogorszenie się stanu rzeczy najętej przed zakończeniem najmu - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Odszkodowanie za pogorszenie się stanu rzeczy najętej przed końcem najmu

Zgodnie z art. 666 § 1 KC „Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy”. Przepis art. 675 § 1 KC wskazuje z kolei, że „Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania”. Podstawową sankcją naruszenia obowiązków uregulowanych w tych przepisach jest możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez wynajmującego (jako sankcja za naruszenie przez najemcę obowiązków mających wyraz w art. 666 KC), a ponadto prawo dochodzenia przez wynajmującego od najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych. Abstrahując od samej podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej najemcy, którą są w tych wypadkach przepisy art. 471 KC i następne, rysuje się na tym tle jednak zasadnicze pytanie o moment, w którym wynajmujący staje się uprawniony do dochodzenia odszkodowania od najemcy. Czy wynajmujący uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania dopiero po zakończeniu stosunku najmu, czy też może dochodzić odszkodowania jeszcze przed jego zakończeniem?
Czytaj więcej

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY