Przedawnienie roszczenia o nabycie przez posiadacza własności działki

Przedawnienie roszczenia o nabycie przez posiadacza własności działki

Zgodnie z art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego „Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem”. Powstaje przy tym jednak zasadne pytanie czy roszczenie takie ulega przedawnieniu zgodnie z przepisem art. 117 § 1 KC i art. 118 KC, a jeżeli tak, to jaki jest okres rzeczonego przedawnienia roszczenia wynikającego z przywołanego przepisu prawa?

Zagadnienie to zostało rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 109/18.

Sąd Najwyższy wskazał, że „Roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 231 § 2 k.c.) nie ulega przedawnieniu”.

Wydźwięk tejże uchwały sprowadza się zatem zasadniczo do korzystnej dla właścicieli konkluzji, iż właściciel gruntu ma nieprzedawnialne roszczenie o wykup tego gruntu, na którym wzniesiono na przykład rurociąg czy sieć energetyczną o wartości przekraczającej wartość zajętego na ten cel gruntu właściciela, względem podmiotu, do którego należy ww. rurociąg lub sieć energetyczna.

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY