Wierzytelność wspólników rozwiązanej spółki cywilnej

Wierzytelność wspólników rozwiązanej spółki cywilnej

Stosownie do treści art. 863 § 1 i § 2 KC wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku, jak też w czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. Stosownie zaś do art. 875 § 1 KC od chwili rozwiązania spółki cywilnej stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Pytanie zatem czy podzielne jest świadczenie należne byłym wspólnikom spółki cywilnej oraz czy jeden ze wspólników rozwiązanej spółki cywilnej jest legitymowany czynnie do dochodzenia wierzytelności w części odpowiadającej jego udziałowi w majątku wspólnym po rozwiązaniu spółki cywilnej w sytuacji, w której nie wyraża na to zgody inny z jego byłych wspólników?

Czytaj więcej

Naruszenie dóbr osobistych w publikacji o transakcji handlowej

Dobra osobiste osoby prawnej a publikacja o transakcji handlowej

Często spotykanym zjawiskiem w prasie są publikacje na temat transakcji handlowych różnych podmiotów, czy to publicznych, czy to prywatnych. Oczywistym jest, iż różne artykuły prasowe cechować będzie różny stopień rzetelności, różne źródła pochodzenia ujawnionych informacji, a także sam ich zakres. Pytanie jednak na ile czynniki te przekładać będą się na ewentualną możliwość naruszenia dóbr osobistych danego podmiotu.

Czytaj więcej

Reprezentacja dziecka w przypadku ustanowienia rodziny zastępczej

Rodzina zastępcza a reprezentacja dziecka

Wobec brzmienia art. 98 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Dziecko aż do uzyskania pełnoletniości podlega władzy rodzicielskiej albo opiece prawnej innej niż rodzice osoby, którzy (rodzice lub opiekunowie prawni) z reguły reprezentują dziecko we wszelkich sprawach natury sądowej oraz administracyjnej. Z reguły, gdyż w przypadku kiedy żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Władza rodzicielska może być przy tym z różnych powodów odebrana rodzicom. Te same zasady tyczą się opiekunów prawnych. Co jednak gdy władza rodzicielska nie została rodzicom odebrana, natomiast dziecko umieszczone zostało w rodzinie zastępczej?

Czytaj więcej

Ważność bezterminowego prawa jazdy

Ważność bezterminowo wydanego prawa jazdy

W 2013 r. wprowadzono nowy wzór dokumentu prawa jazdy. W styczniu 2015 zakończono natomiast wydawanie bezterminowych praw jazdy. Od tej chwili prawo jazdy może być wydane (zależnie od kategorii) m.in. na maksymalnie 15 lat w przypadku kategorii B. Co jednak z osobami, które uzyskały bezterminowe prawo jazdy, zanim weszły nowe przepisy? Czy ich prawo jazdy staje się w związku z tym prawem jazdy ograniczonym terminem ważności?

Czytaj więcej

Niższy wyrok przy apelacji na niekorzyść

Apelacja na niekorzyść a możliwość złagodzenia wyroku

Apelacja od wyroku w sprawie karnej może zostać wniesiona zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Co jednak w przypadku gdy wniesiono apelację na niekorzyść, oskarżony nie wniósł apelacji na swoją korzyść, a mimo tego nie zgadza się z wyrokiem jako całością lub surowością kary? Zgodnie z art. 434 § 2 KPK taki kierunek zaskarżenia może być przełamany (odwrócony) po spełnieniu odpowiednich przesłanek.

Czytaj więcej

Przewóz z grzeczności a odszkodowanie

Przewóz z grzeczności a odszkodowanie za wypadek

Kierujący pojazdem mechanicznym odpowiada nie tylko za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego, pieszym oraz pasażerom innych pojazdów, ale także za szkody wyrządzone pasażerom przez siebie przewożonym. Istotną kwestią jest jednak to, na jakiej zasadzie kierujący ponosić będzie tą odpowiedzialność.

Czytaj więcej

dziedziczenie alimentów

Czy alimenty można odziedziczyć?

Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z art. 139 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego. Nie oznacza to jednak, że jest to zasada absolutna w każdej sytuacji i którą należy rozumieć szeroko, jak również nie można powiedzieć, że nie jest to zasada niedoznająca specyficznych „wyjątków” – wyjątków niezwiązanych jednak z jej istotą. Wszystko tak naprawdę zależy od tego co rozumieć poprzez dziedziczenie alimentów.

Czytaj więcej

Eksmisja małżonka po rozwodzie lub separacji

Eksmisja małżonka po rozwodzie lub separacji

Niekiedy zdarza, że z powodu nagannych zachowań jednego z małżonków, przekreślone zostają szanse na, choćby czasowe, normalne i spokojne wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie w dotychczasowym wspólnym mieszkaniu. W takich wypadkach prawo przewiduje możliwość eksmisji takiego małżonka na wniosek drugiego.

Czytaj więcej

zwrot kosztów na ustanowienie obrońcy

Uniewinnienie a zwrot kosztów obrony

Co do zasady w postępowaniu cywilnym na wniosek strony sąd w przypadku wygranej zasądza na rzecz tejże strony zwrot kosztów procesu, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego, a więc poniesione przez wygranego celowe i niezbędne opłaty i wydatki oraz koszty ustanowienia przez wygranego profesjonalnego pełnomocnika, z którego usług w postępowaniu strona wygrywająca sprawę korzystała. Czy takie same zasady obowiązują w postępowaniu karnym?

Czytaj więcej

Zwrot kosztów adwokackich w postępowaniu likwidacyjnym

Zwrot kosztów adwokackich w postępowaniu likwidacyjnym

Co do zasady w przypadku wygranej sprawy sądowej przysługuje nam zwrot poniesionych kosztów procesu, w tym poniesionych kosztów zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika. Co jednak z poniesionymi kosztami profesjonalnej pomocy prawnej w przypadku gdy ubiegamy się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym? Czy ubezpieczyciel przyznając decyzją odszkodowanie lub zadośćuczynienie, oprócz tego powinien także zwrócić poniesione przez nas koszty profesjonalnej pomocy prawnej? To zależy.

Czytaj więcej

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY