Usługi prawne

KK, KPK

Prawo karne

Adwokat zajmuje się sprawami karnymi oraz wykroczeniowymi na wszystkich etapach postępowania przed sądami i organami ścigania jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych.

Więcej

KC, KPC

Prawo cywilne

Adwokat udziela także szeroko rozumianej pomocy prawnej w różnych sprawach z dziedziny prawa i postępowania cywilnego, udzielając porad, pisząc umowy, jak i reprezentując klientów przed sądami.

Więcej

KRO, KPC

Prawo rodzinne

Oferta dotyczy ponadto spraw w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego o charakterze zarówno majątkowym, jak i niemajątkowym, jak też spraw dotyczących dzieci. Alimenty, kontakty, rozwód.

Więcej

KC, KPC

Prawo spadkowe

Świadczona pomoc prawna obejmuje również pomoc w dziedzinie prawa spadkowego poprzez bieżące doradztwo prawne, reprezentację klientów przed sądami oraz sporządzanie stosownych pism.

Więcej

KSH, KC

Prawo gospodarcze

Doraźna i stała szeroko pojęta obsługa prawna przedsiębiorców przez adwokata, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców działających w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Więcej

KC, KPC

Prawo odszkodowań

Adwokat pomaga w dochodzeniu odszkodowań oraz prowadzi sprawy o odszkodowania za straty materialne i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przed sądami i zakładami ubezpieczeń.

Więcej

KPA, PPSA

Prawo administracyjne

Prawnik doradza, opiniuje oraz sporządza pisma w zakresie prawa i postępowania administracyjnego oraz reprezentuje klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. RODO.

Więcej

KP, KPC

Prawo pracy

Kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej pracownikom i pracodawcom oraz reprezentuje ich w postępowaniach przed sądami i ZUS. Także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Więcej

PR.KONS.

Prawo konsumenckie

Kancelaria obsługuje prawnie osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w zakresie przygotowania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów.

Więcej

PR.AUT.

Prawo autorskie

Doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów działających w tzw. branży kreatywnej, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element działalności.

Więcej

KC, KPC

Prawo egzekucyjne

Usługi mecenasa obejmują ponadto prawo i postępowanie egzekucyjne, reprezentację przed organami egzekucyjnymi, pomoc w dochodzeniu wierzytelności i obrony przed egzekucją.

Więcej

KC, KPC

Prawo nieruchomości

Mecenas doradza i udziela pomocy prawnej w zakresie rozmaitych form zbywania i obciążania nieruchomości oraz przeprowadzania analizy i badania stanu prawnego nieruchomości.

Więcej

O mnie

Kancelaria adwokacka

Adwokat Andrzej Mokrzycki ma swoją siedzibę w województwie lubuskim, w Słubicach przy ul. Bohaterów Warszawy 3, w lokalu numer 16. Kancelaria znajduje się nieopodal budynku Urzędu Miejskiego i budynku Sądu Rejonowego w Słubicach oraz w pobliżu Dworca PKS.

Usługi prawne świadczone są głównie na terenie województwa lubuskiego, zwłaszcza dla klientów z miast takich jak Słubice, Rzepin, Kostrzyn nad Odrą, Gorzów Wlkp., Ośno Lubuskie oraz Sulęcin. Kancelaria prowadzi sprawy między innymi przed Sądem Rejonowym w Słubicach, Sądem Rejonowym w Sulęcinie, Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. oraz przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

Adwokat otwarty jest na współpracę z klientami z tych i nie tylko tych miejscowości, zatem jeżeli tylko wymaga tego sprawa danego klienta, reprezentacja prawna jego interesów, po dokonaniu stosownych uzgodnień, może mieć miejsce także w innych częściach Polski. Obszar działalności obejmuje pomoc i usługi prawne dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, w tym stałą obsługę prawną. W zakres usług wchodzi także pomoc prawna udzielana za pośrednictwem Internetu.

Priorytetem jest przede wszystkim interes klienta, dlatego też każdorazowo przedsiębrane czynności i środki w konkretnej sprawie zmierzają do zachowania i jak najlepszego zabezpieczenia interesu klienta, niezależnie od tego czy interes ten, a zarazem roszczenia klienta mają charakter materialny lub niematerialny.

Wykształcenie

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Adama Olejniczaka obroną pracy magisterskiej pt. “Umowa ubezpieczenia – zawarcie i wygaśnięcie”. Po odbyciu 3-letniej aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze, zdał egzamin adwokacki z wyróżnieniem.

Doświadczenie

Pełnomocnik i obrońca w licznych postępowaniach cywilnych, karnych oraz administracyjnych przed sądami oraz organami administracji. Jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji, doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze. Współpracował także z Kancelarią Radcy Prawnego oraz jedną z prężnie rozwijających się poznańskich spółek z branży nowych technologii i oprogramowania. W trakcie odbywania aplikacji związany był z jedną ze słubickich Kancelarii Adwokackich prowadzącej sprawy z różnych dziedzin prawa, gdzie reprezentując klientów przed sądami oraz przygotowywując pisma procesowe i opinie prawne zdobył doświadczenie i szlify niezbędne do wykonywania zawodu.

Prywatnie

Interesuje się nowymi technologiami, polityką oraz naukami społecznymi. Wolny czas często spędza przy książce lub dobrym filmie. Fan rockowych brzmień oraz elektronicznej rozrywki.

Siedziba

FIRMA:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Andrzej Mokrzycki

ADRES:
ul. Bohaterów Warszawy 3/16
69-100 Słubice

Płatności

RACHUNEK BANKOWY:
22 1090 1115 0000 0001 3710 7916
NIP:
5981585438
REGON:
380835701
SPOSOBY PŁATNOŚCI:
Gotówka, przelew

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK:
1000 – 1700

Ze względu na charakter pracy adwokata i konieczność jego częstej obecności poza siedzibą kancelarii, należy wcześniej uzgodnić termin spotkania.

 

Uzyskaj pomoc prawną

Możesz również skontaktować się z adwokatem poprzez udostępniony formularz kontaktowy, zaproponować w nim dogodne terminy spotkania, jak i uzyskać pomoc prawną przez internet.

Kliknij

Dojazd


Sprawdź dokładną lokalizację

Orzecznictwo

„Przepis art. 113 § 1 k.r.o. nie wyłącza udzielenia na podstawie art. 755 § 1 k.p.c. zabezpieczenia przez zakazanie rodzicom niepozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem.”

uchwała składu 7 sędziów z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt III CZP 98/05Sąd Najwyższy

“Subsydiarny akt oskarżenia w zakresie, w jakim nie spełnia określonego w art. 55 § 2 in princ. k.p.k. wymogu w postaci obowiązku sporządzenia i podpisania tego pisma procesowego przez adwokata lub radcę prawnego, jest obarczony brakiem formalnym, który podlega uzupełnieniu w trybie art. 120 § 1 k.p.k.”

wyrok z dnia 15 maja 2014 r., sygn. akt IV KK 2/14Sąd Najwyższy

„(…) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, które strona przynajmniej uprawdopodobni (wskazując np., jak w tej sprawie, na wadliwości legalizacji urządzenia pomiarowego) co do poprawności pomiaru prędkości, który zdecydował o zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję, w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem musi mieć możliwość weryfikacji informacji przedstawionej przez Policję. Jeśli weryfikacji te nie może dokonać bezpośrednio organ ani sąd administracyjny (jak w tym przypadku), a kompetentny jest do tego sąd powszechny (w sprawie dotyczącej wykroczenia), to organ administracji powinien zawiesić postępowanie administracyjne w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, w oparciu o art. 97 ust. 1 pkt 4 k.p.a., do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego przez sąd powszechny. W przeciwnym razie może się okazać, że rozstrzygnięcie wydane na podst. art. 102 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 1c ustawy o kierujących pojazdami, zostanie oparte niezweryfikowanej lub nawet arbitralnie ustalonej przesłance, co naruszało by prawo do sprawiedliwej procedury, w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz zasadę zaufania obywateli do państwa, która wywodzona jest z zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).”

wyrok z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt I OSK 2809/17Naczelny Sąd Administracyjny

„Przeniesienie sprawy na drogę sądową przez wniesienie odwołania od decyzji ZUS ogranicza się do okoliczności uwzględnionych w decyzji, a między stronami spornych; poza tymi okolicznościami spór sądowy nie może zaistnieć. Przed sądem wnioskodawca może żądać jedynie korekty stanowiska zajętego przez organ rentowy i wykazywać swoją rację, odnosząc się do przedmiotu sporu objętego zaskarżoną decyzją, natomiast nie może żądać czegoś, o czym organ rentowy nie decydował. Z tego względu odwołanie wnoszone od decyzji organu ubezpieczeń społecznych nie ma charakteru samodzielnego żądania, a jeżeli takie zostanie zgłoszone, sąd nie może go rozpoznać, lecz zobowiązany jest postąpić zgodnie z art. 47710 § 2 k.p.c. Zakres rozpoznania i orzeczenia (przedmiot sporu) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wyznaczony jest w pierwszej kolejności przedmiotem decyzji organu rentowego zaskarżonej do sądu ubezpieczeń społecznych, a w drugim rzędzie przedmiotem postępowania sądowego determinowanego zakresem odwołania od tejże decyzji.”

wyrok z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. akt III AUa 501/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku

„Odwołanie od decyzji organu rentowego, jak każde pismo procesowe winno zawierać elementy wskazane w art. 126 § 1 k.p.c., w tym oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a także, z uwagi na jego charakter, zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji z przytoczeniem zarzutów wobec niej i uzasadnienie (analogia z art. 368 k.p.c.).”

postanowienie z dnia 20 kwietnia 2000 r., sygn. akt II UKN 132/00Sąd Najwyższy

„Kosztami przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym – jeżeli ich poniesienie było niezbędne i celowe w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. – są koszty rzeczywiście poniesione.”

uchwała z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 26/16Sąd Najwyższy

„Roszczenie o świadczenia należne od ZU w ramach ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została już dokonana, wysokość świadczeń obliczać należy na podstawie ustaleń co do zakresu uszkodzeń i technicznie uzasadnionych sposobów naprawy, przy przyjęciu przewidzianych kosztów niezbędnych materiałów i robocizny według cen z daty ich ustalenia. Naprawa pojazdu przed uzyskaniem świadczeń ZU i jej faktyczny zakres nie ma zasadniczego wpływu na powyższy sposób ustalenia ich wysokości.”

wyrok z dnia 27 czerwca 1988 r., sygn. akt I CR 151/88Sąd Najwyższy

“Stosunek bliskości, o którym mowa w art. 527 § 3 k.c., może wynikać także ze sporadycznych kontaktów gospodarczych pomiędzy dłużnikiem działającym z pokrzywdzeniem wierzyciela a osobą trzecią, którym towarzyszą innego rodzaju relacje o charakterze majątkowym lub niemajątkowym.”

wyrok z dnia 9 marca 2007 r., sygn. akt V CSK 473/06Sąd Najwyższy

“Sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego określonego w art. 193 k.k. może być także właściciel domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu.”

postanowienie z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt I KZP 5/11Sąd Najwyższy

“Ponowne doręczenie przez sąd pierwszej instancji wyroku z uzasadnieniem nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia apelacji, jeżeli poprzednie doręczenie zastępcze było prawidłowe (art. 139 § 1 i art. 369 § 1 KPC).”

postanowienie z dnia 9 grudnia 1999 r., sygn. akt II UKN 687/99Sąd Najwyższy

“Okoliczność, że spadkodawca nie wymienił swojego imienia i nazwiska w treści testamentu, lecz złożył wyraźnie wyodrębniony podpis bezpośrednio przed tekstem rozrządzenia, nie wyklucza więzi przestrzennej oraz intelektualnej pomiędzy podpisem a treścią rozrządzenia. Wprost przeciwnie, przemawia raczej za istnieniem takiego związku. Nie stanowi więc ona przeszkody do uznania, że w takim przypadku testament jest podpisany zgodnie z wymaganiem przewidzianym w art. 949 § 1 k.c.”

postanowienie z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt II CSK 357/07Sąd Najwyższy

“Osobie, której dobra osobiste zostały naruszone publikacją prasową, przysługuje ochrona także wówczas, gdy autor publikacji dochował staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych.”

wyrok z dnia 7 listopada 2002 r., sygn. akt II CKN 1293/00Sąd Najwyższy

“Orzeczenie sądu, wydane w oparciu o art. 64 k.c., zastępuje tylko oświadczenie woli strony, zaś do zawarcia umowy niezbędne jest jeszcze złożenie przez powoda jego własnego oświadczenia woli o określonej treści, w wymaganej przez prawo formie.”

wyrok z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. akt I ACa 1145/15Sąd Apelacyjny w Szczecinie

„Nie jest konieczne, aby w już w treści umowy przedwstępnej szczegółowo ustalić treść przyszłej umowy przyrzeczonej.”

wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt I ACa 642/15Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Ostatnio na blogu