Obowiązkowe OC a obowiązek przypozwania ubezpieczyciela

Obowiązkowe OC a obowiązek przypozwania ubezpieczyciela - Adwokat Słubice, Rzepin Kostrzyn nad Odrą - Andrzej Mokrzycki Kancelaria Adwokacka Prawnik

Osoby wykonujące niektóre zawody np. rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, detektywi, lekarze, jak też przede wszystkim posiadacze pojazdów mechanicznych i rolnicy, są zobowiązani zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Powyższy nałożony przez ustawodawcę obowiązek ubezpieczenia ma istotne znaczenie w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko osobie, która przystąpiła do umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Poszkodowany może bowiem skierować swoje żądania odszkodowawcze stosownie do swojej decyzji – bezpośrednio do sprawcy szkody albo do zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca ma zawartą umowę OC. Co jednak gdy osoba poszkodowania wystąpi z pozwem o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, pominąwszy ubezpieczyciela, bezpośrednio do osoby ubezpieczonej, która według poszkodowanego jest sprawcą szkody? Powstaje pytanie czy ubezpieczyciel nie powinien dowiedzieć się o tym fakcie, skoro to na nim w związku z istotą umowy ubezpieczenia ciążyć będzie koniec końców obowiązek pokrycia kosztów szkody?

Ustawodawca przewidział taką sytuację. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych „W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne przypozwanie zakładu ubezpieczeń. Zasadę tę stosuje się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.”

Instytucję przypozwania reguluje przepis art. 84 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że „Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału.”

Należy przy tym od razu wyjaśnić, że po wniesieniu stosownego wniosku do sądu celem wykonania uprawnienia z art. 84 § 1 KPC, a zarazem w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego OC obowiązku z art. 20 ust. 2 ww. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) , zakład ubezpieczeń może wstąpić do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanego ubezpieczonego, lecz nie musi tego robić. Taka  interwencja ubezpieczyciela, w przypadku gdyby wstąpił on jednak do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego, ma na celu wsparcie pozwanego ubezpieczonego, poprzez przedsiębranie przez interwenienta określonych czynności procesowych, w uzyskaniu korzystnego dla niego orzeczenia sądu, ponieważ jest to nie tylko w interesie prawnym zakładu ubezpieczeń, ale wpływa bezpośrednio na jego sytuację i dalsze obowiązki względem ubezpieczonego. Interwenient uboczny w sprawie ma przy tym realny wpływ na jej tok i przedsiębrane w trakcie procesu czynności.

Interwenient uboczny nie może ponadto w stosunku do strony, do której przystąpił, podnieść zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że strona ta prowadziła proces wadliwie, chyba że stan sprawy w chwili przystąpienia interwenienta uniemożliwił mu korzystanie ze środków obrony albo że strona umyślnie lub przez niedbalstwo nie skorzystała ze środków, które nie były interwenientowi znane. Tak samo zakład ubezpieczeń nie może od chwili gdy przystąpienie stało się dla niego możliwe podnieść powyższych zarzutów (również z powyższym zastrzeżeniem dotyczącym umyślnie nierzetelnego lub niedbałego prowadzenia sprawy) przeciwko ubezpieczonego, w sytuacji gdy ubezpieczyciel nie zgłosił swojego przystąpienia.

Wykonanie obowiązku, i to wykonanie go jak najwcześniej, zawartego w wyżej zacytowanym przepisie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma niebagatelne znaczenie nie tylko z punktu widzenia interesów zakładu ubezpieczeń, ale przede wszystkim interesów samego ubezpieczonego. W przypadku bowiem przegranej w sądzie i uznania przez Sąd, że ubezpieczony musi naprawić szkodę, ubezpieczony mieć będzie ewentualne roszczenie względem swojego ubezpieczyciela o pokrycie poniesionych przez ubezpieczonego w związku z powyższym kosztów.

Trzeba jednak wspomnieć, że jeżeli pozwany ubezpieczony nie przypozwał (albo zrobił to zbyt późno), w wykonaniu opisanego wcześniej obowiązku, swojego ubezpieczyciela i ten nie wiedział o toczącym się postępowaniu, niewykluczona jest sytuacja taka, iż wobec ubezpieczonego zakład ubezpieczeń podniesie zarzuty wadliwego prowadzenia sprawy przez ubezpieczonego, skutkującego jej finalnym przegraniem i w ten sposób ubezpieczyciel na zasadzie art. 82 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 85 Kodeksu postępowania cywilnego próbować będzie uwolnić się ze swej odpowiedzialności wobec ubezpieczonego wynikającej z zawartej między nimi umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC albo też próbować zmniejszyć zakres tejże odpowiedzialności.

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY