Ubezpieczenie OC a zwrot kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy

Ubezpieczenie OC a zwrot kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy

Niekiedy by ustalić wysokość szkody wywołanego zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody, bądź ustalić odpowiedzialność ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego, ewentualnie by w toku tego postępowania zyskać argumenty pomocne osobie uczestniczącej w tym postępowaniu do zakwestionowania stanowiska obranego przez zakład ubezpieczeń, koniecznym okazuje się skorzystanie z ekspertyzy rzeczoznawcy wynajętego przez taką osobę. Koszty takich ekspertyz bywają niemałe, w związku z tym powstaje pytanie czy ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu poniesione przez niego w takim, bądź podobnym celu koszty?

O rozstrzygnięcie takiego zagadnienia do Sądu Najwyższego wnioskiem z dnia 16 listopada 2018 r. zwrócił się Rzecznik Finansowy. Zapytanie objęte tym wnioskiem dotyczyło również tego czy o analogiczny zwrot kosztów może ubiegać się również osoba, która nabyła od poszkodowanego wierzytelność odszkodowawczą, jeżeli poniosła rzeczone koszty.

Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia 2 września 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt III CZP 99/18 na ww. wniosek Rzecznika Finansowego rozstrzygnął istniejące w orzecznictwie rozbieżności i przesądził, iż „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania”.

Oznacza to, iż dochodzenie przez osobę poszkodowaną lub cesjonariusza zwrotu kosztów poniesionych w związku z zasięgnięciem prywatnej opinii rzeczoznawcy jest co do zasady dopuszczalne. Należy jednak w tym celu wykazać, należycie argumentując, że opinia ta była w sprawie niezbędna i miała charakter co do zasady rozstrzygający sporne kwestie.

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY