Odszkodowanie za pogorszenie się stanu rzeczy najętej przed końcem najmu

Odszkodowanie za pogorszenie się stanu rzeczy najętej przed zakończeniem najmu - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Zgodnie z art. 666 § 1 KC „Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy”. Przepis art. 675 § 1 KC wskazuje z kolei, że „Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania”. Podstawową sankcją naruszenia obowiązków uregulowanych w tych przepisach jest możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez wynajmującego (jako sankcja za naruszenie przez najemcę obowiązków mających wyraz w art. 666 KC), a ponadto prawo dochodzenia przez wynajmującego od najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych. Abstrahując od samej podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej najemcy, którą są w tych wypadkach przepisy art. 471 KC i następne, rysuje się na tym tle jednak zasadnicze pytanie o moment, w którym wynajmujący staje się uprawniony do dochodzenia odszkodowania od najemcy. Czy wynajmujący uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania dopiero po zakończeniu stosunku najmu, czy też może dochodzić odszkodowania jeszcze przed jego zakończeniem?

Treść przepisu art. 675 § 1 KC zdaje się sugerować, że roszczenie o ewentualne odszkodowanie powstaje dopiero z chwilą wygaśnięcia umowy najmu. Taka wykładnia tego przepisu jest jednak nieprawidłowa. Przepis art. 675 § 1 KC nie stanowi bowiem podstawy do wnioskowania z przeciwieństwa w tym kierunku, że nie jest dopuszczalne dochodzenie odszkodowania za korzystanie z rzeczy w sposób nieprawidłowy przed wygaśnięciem stosunku najmu. Taki też pogląd daje się odczytać z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13.11.1987 r. w sprawie o sygn. akt IV CR 313/87. Sąd Najwyższy we wskazanym wyroku stwierdził, że „Jeżeli pogorszenie stanu rzeczy najętej (budynku) wynika z niewłaściwej eksploatacji, wynajmującemu, również przed zakończeniem najmu przysługuje przeciwko najemcy roszczenie o odszkodowanie za wynikłą z tego powodu szkodę”.

Wynajmującemu przysługuje zatem względem najemcy roszczenie o odszkodowanie za szkodę wynikłą na skutek pogorszenia się stanu rzeczy najętej także przed zakończeniem najmu. Gorszy stan zwracanej rzeczy, będącej przedmiotem najmu, uzasadniony może być przy tym tylko normalnym jej zużyciem, a co za tym idzie najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą co do zasady tylko za takie pogorszenie stanu lub zużycie rzeczy, które jest następstwem nieprawidłowego używania tej rzeczy przez najemcę lub osoby, który najemca rzecz najętą oddał innej osobie do bezpłatnego używania lub w podnajem.

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY