PRAWO CYWILNE

Adwokat Andrzej Mokrzycki udziela także szeroko rozumianej pomocy prawnej w sprawach z dziedziny prawa i postępowania cywilnego, udzielając zarówno porad, sporządzając pisma, jak i reprezentując klientów przed sądami.

 

Prawo zobowiązań, prawo własności i prawo rzeczowe
 • reprezentacja przed sądem powodów i pozwanych;
 • zgłaszanie interwencji ubocznej i interwencji głównej oraz reprezentacja interwenientów;
 • analiza i redakcja umów oraz opinii prawnych z uwzględnieniem potrzeb i interesów klienta;
 • postępowania sądowe w zakresie niewykonania lub nienależytego wywiązywania się z umów;
 • pomoc prawna w odzyskiwaniu należności, w tym analiza ewentualnych problemów prawnych z tym związanych oraz wezwania dłużnika do zapłaty;
 • tematyka przedawnienia – przedawnienie długów pieniężnych i innych zobowiązań;
 • pomoc prawna w zakresie obrony klienta przed bezpodstawnym roszczeniem o zapłatę, w tym powództwa przeciwegzekucyjne oraz skargi na czynności komornika;
 • zniesienie współwłasności;
 • sprawy dotyczące zastawu;
 • sprawy związane z ustanowieniem hipoteki;
 • sprawy związane z najmem oraz dzierżawą nieruchomości;
 • sprawy i pozwy o ustalenie na drodze sądowej istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
 • sprawy dotyczące pożyczek, w tym zwrotu pożyczki, jak też ustalenia istnienia lub nieistnienia ustnej bądź pisemnej umowy pożyczki;
 • sprawy dotyczące obniżenia ceny wadliwych nieruchomości i innych rzeczy;
 • sprawy dotyczące odstąpienia od umowy i zwrotu świadczeń;
 • sprawy związane z rozwiązaniem umowy i uchyleniem się od wadliwych zapisów umownych;
 • sprawy dotyczące darowizn ruchomości i nieruchomości oraz ich odwołanie;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o eksmisję;
 • sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich;
 • sprawy o naruszenie posiadania i zaniechanie dalszych naruszeń;
 • sprawy o dochodzenie zapłaty kar umownych;
 • sprawy o zasiedzenie, użytkowanie wieczyste;
 • sprawy o rentę;
 • sprawy dotyczące służebności (gruntowe, osobiste, przesyłu), w tym sprawy o nakazanie usunięcia urządzeń przesyłowych;
 • sprawy o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, straty finansowe i szkody na osobie;
 • sprawy o odszkodowanie za działanie wyrządzone czynem niedozwolonym;
 • sprawy o zadośćuczynienie za krzywdę i “straty moralne”;
 • sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej;
 • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, groźby lub w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji;
 • pomoc prawna w sporządzaniu pism w postępowaniu wieczystoksięgowym w tym wniosek o dokonanie wpisu księdze wieczystej lub o wykreślenie wpisu;
 • sprawy o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez organy państwowe;
 • sprawy dotyczące prawa własności i z związane nabyciem, utratą oraz przeniesieniem własności;
 • sprawy o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną;
 • sprawy o podział “majątku konkubenckiego”;
 • sprawy związane ze sporami z deweloperami oraz o wykonanie zapisów umowy deweloperskiej;

 

Ochrona dóbr osobistych
 • postępowanie związane z naruszeniem wizerunku i dobrego imienia, jak również pozostałych dóbr osobistych;
 • pomoc prawna w dochodzeniu usunięcia naruszeń dóbr osobistych, dochodzeniu przeprosin oraz zadośćuczynienia;
 • sprawy o pomówienie i zniewagę;
 • pomoc prawna w sporządzaniu pism oraz reprezentacja przed sądami.

 

Jeżeli na stronie internetowej nie znalazłeś informacji czy Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące sytuacji w jakiej się znalazłeś, zapraszam do kontaktu z adwokatem. Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria Adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii i zasięgnięcia informacji na temat tego, czy możliwe jest udzielenie Ci przez Kancelarię pomocy prawnej w Twojej sprawie.

 

ZASTRZEŻENIE

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.