PRAWO KARNE

Kancelaria Adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego oferuje pomoc prawną w zakresie rozmaitych spraw karnych, karnych skarbowych oraz wykroczeniowych na wszystkich etapach postępowania przed sądami i organami ścigania.

 

Postępowanie przygotowawcze
 • reprezentacja i ochrona interesów podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Policję i Prokuraturę;
 • reprezentacja klienta na etapie śledztwa i dochodzenia;
 • udział w przesłuchaniach w toku śledztw i dochodzeń, w tym reprezentacja świadków podczas przesłuchania;
 • składanie pism procesowych, w tym wniosków dowodowych i zażaleń na orzeczenia organów prowadzących postępowanie przygotowawcze m.in. na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa i in.

 

Postępowanie sądowe
 • obrona oskarżonych i obwinionych w postępowaniu sądowym;
 • reprezentacja przed sądem na posiedzeniach i rozprawach;
 • sporządzanie pism wnoszonych już w toku postępowania, m.in. wniosków dowodowych;
 • sporządzanie apelacji i zażaleń na orzeczenia Sądu I instancji;
 • sporządzanie kasacji od wyroków Sądu II instancji;
 • sporządzanie skarg na wyroki Sądów II instancji przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;
 • sporządzanie wniosków i zażaleń w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub innych środków zapobiegawczych;
 • sprzeciw od wyroku nakazowego;
 • sprzeciw od wyroku zaocznego;
 • sprawy dotyczące jazdy po pijanemu, w stanie nietrzeźwości i po spożyciu alkoholu;
 • sprawy związane z zatrzymaniem prawa jazdy;
 • sprawy związane z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego;
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko mieniu np. o kradzież, kradzież z włamaniem, oszustwo, wyłudzenie, rozbój, przywłaszczenie, paserstwo, zniszczenie rzeczy, piractwo komputerowe itp.;
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu np. o pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, bójkę itp.;
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości np. o niestosowanie się do orzeczeń sądu, fałszywe zeznania, fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa itp.;
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko wolności np. groźby karalne, stalking (nękanie), zmuszanie, utrwalanie wizerunku nagiej osoby itp.;
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko przeciwko czci i nietykalności cielesnej np. zniesławienie, pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej itp.;
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów np. fałszowanie dokumentu lub faktury, poświadczenie nieprawdy, posługiwanie się cudzymi dokumentami, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy itp.;
 • sporządzanie wniosków o uchylenie lub zmianę sposobu zabezpieczenia lub środka zapobiegawczego.

 

Postępowanie wykonawcze
 • składanie wniosków o odroczenie wykonania kary;
 • składanie wniosków i o przerwę w wykonaniu kary;
 • składanie wniosków o wydanie wyroku łącznego;
 • składanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • postępowanie o ułaskawienie;
 • wnioski i postępowanie w sprawie dozoru elektronicznego;
 • zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • postępowanie w sprawie o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary;
 • postępowanie w sprawie o zamianę kar;
 • postępowanie w sprawie o zatarcie skazania;
 • rozkładanie na raty należności sądowych;
 • reprezentacja przed sądem.

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem lub wykroczeniem
 • reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych;
 • dochodzenie naprawienia szkody wywołanej przestępstwem;
 • dochodzenie nawiązki;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela prywatnego;
 • pomoc prawna w sporządzaniu pism inicjujących postępowanie karne m.in. zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, wniosków o ukaranie w sprawie o wykroczenie oraz aktów oskarżenia.

 

Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenie
 • uchylenie prawomocnego mandatu karnego;
 • sprawy o mandaty z fotoradaru;
 • sprawy związane z przekroczeniem prędkości oraz nieprawidłowym pomiarem prędkości pojazdu;
 • obrona w postępowaniu przedsądowym i sądowym w obu instancjach w sprawach dotyczących rozmaitych wykroczeń;
 • pomoc prawna w sporządzaniu pism procesowych.

 

Jeżeli na stronie internetowej nie znalazłeś informacji czy Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące sytuacji w jakiej się znalazłeś, zapraszam do kontaktu z adwokatem. Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria Adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii i zasięgnięcia informacji na temat tego, czy możliwe jest udzielenie Ci przez Kancelarię pomocy prawnej w Twojej sprawie.

 

ZASTRZEŻENIE

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.